Yung Shue Wan
Hong Kong
Long-term weather forecast
Long-term weather forecast

May weather forecast and climate
Yung Shue Wan, Hong Kong

Average sea temperature in May - Yung Shue Wan, Hong Kong
  • Average sea temperature in May: 26.8°C

The best month for swimming (with the highest average sea temperature) is July (29.1°C).
The coldest month (with the lowest average sea temperature) is February (18.9°C).

Average daylight in May - Yung Shue Wan, Hong Kong
  • Average daylight in May: 13.2h

The month with the longest days is June (Average daylight: 13.5h).
The month with shortest days is December (Average daylight: 10.8h).